SLC.edu / Magazine / Spring 2003 Issue / SLC Phenomenon